Όροι & Προυποθέσεις

SVG
SVG
1. Εισαγωγή

Οι παρακάτω Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Συνεργασίας εφαρμόζονται κατά την παροχή υπηρεσιών από FOODBAG προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (Στο εξής αναφερόμενες ως «Συνεργάτες» ή για μία ως «Συνεργάτης»). Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης συνεργασίας και αποτυπώνουν το πλαίσιο της συνεργασίας της FOODBAG με τους Συνεργάτες.

Οι Γενικοί Όροι Συνεργασίας μαζί με τους Ειδικούς Όρους Συνεργασίας αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και συνιστούν από κοινού τους «Όρους» ή «Όρους Συνεργασίας». Με την αποδοχή των Υπηρεσιών της Εταιρίας ο Συνεργάτης αποδέχεται τους Όρους. Κατά διαστήματα η Εταιρία ενδέχεται να αναθεωρήσει τους παρόντες Γενικούς Όρους. Η αναθεωρημένη έκδοση των Γενικών Όρων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://foodbag.gr και στην Εφαρμογή ή οι Συνεργάτες θα ενημερώνονται με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει, ειδικά εάν η τροποποίηση επιφέρει αλλαγές στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους. Η αναθεωρημένη έκδοση θα τίθεται σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσής της, εκτός αν ρυθμίζεται κάτι διαφορετικό σε αυτή. Αν η αναθεώρηση περιλαμβάνει αλλαγές που περιορίζουν ή επηρεάζουν τα δικαιώματα των Συνεργατών ή αυξάνουν τις ευθύνες ή υποχρεώσεις τους, τότε η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη δημοσίευση. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση ανωτέρας βίας κατά την έννοια του νόμου, ή όταν απαιτείται να αντιμετωπιστεί από την Εταιρία απρόβλεπτος και επικείμενος κίνδυνος κυβερνοασφάλειας η σχετική τροποποίηση των Γενικών Όρων μπορεί να έχει άμεση ισχύ ακόμη κι αν επηρεάζονται υποχρεώσεις και δικαιώματα των Συνεργατών.

Στην περίπτωση αυτή θα περιλαμβάνεται σχετική επισήμανση με διακριτό τρόπο στους αναθεωρημένους Γενικούς Ορους. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, μετά την θέση σε ισχύ αναθεωρημένης έκδοσης των Γενικών Όρων σύμφωνα με τα παραπάνω, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στην αναθεωρημένη έκδοση.

2. Ορισμοί

«FOODBAG» ή Εταιρεία ή Εμείς: H εταιρεία με την επωνυμία ««FOODBAG I.K.E» με διακριτικό τίτλο «FOODBAG», με έδρα στο Αιγάλεω (οδ. Ηρακλείτου αρ. 68), αρ. Γ.Ε.ΜΗ 168651101000 και ΑΦΜ 802037549".

Ιστοσελίδα: Η ιστοσελίδα της Εταιρείας https://foodbag.gr

«Εφαρμογή» ή «foodbag for business»: Η ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται από την Εταιρεία σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με σκοπό τη διάθεση μέσω αυτής προϊόντων που ορίζονται στη συνέχεια.

Εφαρμογή Πελάτη ή «foodbag for customers»: Η ψηφιακή εφαρμογή που απευθύνεται στους Καταναλωτές, μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν παραγγελίες προϊόντων.

«Συνεργάτες»: Τα συνεργαζόμενα με την FOODBAG καταστήματα και επιχειρήσεις (π.χ εστιατόρια, ξενοδοχεία, φούρνοι και άλλα καταστήματα εστίασης) τα οποία διαθέτουν Προϊόντα μέσω της Εφαρμογής.

«Καταναλωτής» ή «Χρήστης»: Eνα φυσικό πρόσωπο, το οποίο χρησιμοποιεί την Εφαρμογή και προβαίνει σε Παραγγελίες μέσω αυτής.

«Σακούλα/ες Foodbag» ή «Προϊόν/Προϊόντα»: Τα μη καθορισμένα τρόφιμα, τα οποία περιλαμβάνονται στις σακούλες Foodbag και διατίθενται από τα Καταστήματα ως πλεονάζοντα τρόφιμα σε προνομιακή τιμή σε σχέση με την αρχική τιμή πώλησής τους.

«Τρόφιμα»: Φυσικές, επεξεργασμένες ή ημιεπεξεργασμένες τροφές που προορίζονται για κατανάλωση. Στα τρόφιμα ανήκουν και οι χυμοί, τα αναψυκτικά και τα μη αλκοολούχα ποτά.

«Αξία Σακούλας Foodbag»: Η τιμή κάθε Σακούλας Foodbag, η οποία διατίθεται για πώληση από τον Συνεργάτη.

«Συσκευασία Foodbag»: Η χάρτινη σακούλα συσκευασίας με το λογότυπο FOODBAG στην οποία ο Συνεργάτης θέτει τα πλεονάζοντα τρόφιμα προς διάθεση στους Καταναλωτές. Οι Συσκευασίες Foodbag διατίθενται στους Συνεργάτες αποκλειστικά και μόνο από την Εταιρεία.

«Υπηρεσίες»: Οι παρεχόμενες από την FOODBAG υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ των Καταστημάτων και των Καταναλωτών για τις παραγγελίες των Προϊόντων.

3. Ενημέρωση Συνεργατών για τον σκοπό της FOODBAG

Η αποστολή της FOODBAG είναι να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των Καταναλωτών σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων και στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθιστώντας πλεονάζοντα τρόφιμα διαθέσιμα στους καταναλωτές. Η εταιρεία αποσκοπεί στη διάθεση πλεοναζόντων τροφίμων από εστιατόρια, ξενοδοχεία, φούρνους, καταστήματα εστίασης, σούπερ – μάρκετ κ.α καταστήματα στους καταναλωτές. Μέσω της Εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα στους Συνεργάτες να διαθέτουν πλεονάζοντα τρόφιμα, τα οποία θα περίσσευαν στο τέλος της ημέρας. Τα πλεονάζοντα τρόφιμα θα συσκευάζονται στη Συσκευασία Foodbag και θα αποτελούν τη Σακούλα Foodbag (ή «Προϊόν).

4. Αντικείμενο συνεργασίας – Υπηρεσίες

Η Εταιρεία παρέχει στον Συνεργάτη υπηρεσίες για την ηλεκτρονική παραγγελία των Προϊόντων (Σακούλες Foodbag) του Συνεργάτη από τους Χρήστες. Μέσω της Εφαρμογής διατίθενται αποκλειστικά Σακούλες Foodbag, στις οποίες ο Συνεργάτης διαθέτει πλεονάζοντα τρόφιμα. Η Εταιρεία προβάλλει μέσω της Εφαρμογής Πελάτη τα συνεργαζόμενα Καταστήματα και τις Σακούλες Foodbag που αυτά διαθέτουν κάθε φορά. Οι Υπηρεσίες της Εταιρείας θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω των εφαρμογών «foodbag for business» και «foodbag for customers». Η ιστοσελίδα της Εταιρείας https://foodbag.gr έχει ενημερωτικό χαρακτήρα.

Η Εταιρεία μπορεί να καθορίζει κριτήρια για τον τρόπο και τη σειρά εμφάνισης των Καταστημάτων. Η σειρά εμφάνισης των εστιατορίων ή των συνεργαζόμενων καταστημάτων στην Ιστοσελίδα/ καθορίζεται από το λεγόμενο «ζωντανό αλγόριθμο». Η τελική θέση εμφάνισης ενός εστιατορίου ή καταστήματος υπόκειται σε ένα συνδυασμό μεγάλης ποικιλίας παραγόντων, με πιο σημαντικούς παράγοντες την απόσταση του καταστήματος από την τοποθεσία του Χρήστη, τη βαθμολόγηση της ποιότητας του φαγητού από τους Χρήστες μας, την αποδοχή πληρωμής των παραγγελιών με Κάρτες, τη δημοτικότητα των εστιατορίων και τα νέα εστιατόρια, που εμφανίζουμε στην κατηγορία αυτή, ώστε να γίνουν γνωστά στους Χρήστες. Εκτός αυτού, τα φίλτρα που χρησιμοποιούν οι Χρήστες μας επηρεάζουν την ταξινόμηση σε διαφορετική βάση από τη λίστα μας. Καθώς όλοι οι παράγοντες μεταβάλλονται συνεχώς, έτσι μεταβάλλεται και ο τρόπος προβολής και εμφάνισης των καταστημάτων στην Ιστοσελίδα και την Εφαρμογή μας.

5. Εγγραφή και Σύνδεση του Συνεργάτη με την Εφαρμογή

Ο Συνεργάτης εγγράφεται στην Εφαρμογή για ένα Κατάστημα. Εάν επιθυμεί συνεργασία με τη FOODBAG για περισσότερα Καταστήματα θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή για κάθε ένα από τα Καταστήματα. Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της Εφαρμογής στο πεδίο «Εγγραφή Συνεργάτη». Ο Συνεργάτης οφείλει να παρέχει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και να διατηρεί ενημερωμένα τα στοιχεία του λογαριασμού του. Κατά την εγγραφή του ο Συνεργάτης πρέπει να επιλέξει τα είδη των Τροφίμων που διαθέτει στο Κατάστημά του από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην εφαρμογή.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του Συνεργάτη και υπογραφούν οι Όροι Συνεργασίας, η παροχή των Υπηρεσιών πραγματοποιείται ως εξής:

5.1. Για την παροχή των Υπηρεσιών, ο Συνεργάτης πρέπει να συνδεθεί ηλεκτρονικά με την Εφαρμογή. Η Εταιρεία θα παρέχει στον Συνεργάτη το απαραίτητο λογισμικό (software) ή τις αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για τη λειτουργία, εξυπηρέτηση και εκκαθάριση των παραγγελιών που θα λαμβάνονται μέσω της Εφαρμογής.

5.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάζει τις παραγγελίες τηλεφωνικώς σε περίπτωση δυσλειτουργίας των τρόπων σύνδεσης.

5.3. Με τη σύνδεση του Συνεργάτη με οποιονδήποτε τρόπο στην Εφαρμογή, ο Συνεργάτης θεωρείται ότι δηλώνει ρητώς και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους Συνεργασίας όπως ισχύουν κάθε φορά.

5.4. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συνεχή και άρτια συντήρηση του λογισμικού της, που θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της Εφαρμογής. Ο Συνεργάτης, ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες (όπως ενδεικτικά τον εξοπλισμό των χρηστών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση, τη μη διαθεσιμότητα των servers κ.α.) λόγω της φύσης του διαδικτύου. Ο Συνεργάτης συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή Εφαρμογής ή του λειτουργικού της Εταιρείας.

6. Διαδικασία εκτέλεσης Παραγγελιών - Ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς τη Σακούλα Foodbag

Ο Συνεργάτης μπορεί να καταχωρεί κάθε μέρα τις Σακούλες Foodbag μέσω της Εφαρμογής καθώς και το ωράριο παραλαβής.

Όταν ο Χρήστης καταχωρεί παραγγελία Σακούλας Foodbag και ολοκληρώνει την πληρωμή θα λαμβάνει έναν Κωδικό Παραγγελίας (πενταψήφιο κωδικό) μέσω της Εφαρμογής. Ο Συνεργάτης θα ειδοποιείται για την καταχώρηση της παραγγελίας μέσω της Εφαρμογής. Κατά την παράδοση της Σακούλας Foodbag o Χρήστης πρέπει να αναφέρει τον Κωδικό Παραγγελίας, τον οποίο ο Συνεργάτης καταχωρεί στην Εφαρμογή, για την ολοκλήρωσή της και την ενημέρωση του συστήματος για την παράδοση. Γίνεται μνεία ότι Χρήστης μπορεί να πληρώσει για την παραγγελία μόνο μέσω της Εφαρμογής. Δεν είναι εφικτή η πληρωμή με μετρητά ή άλλο τρόπο στο Κατάστημα κατά την παραλαβή. Η πληρωμή γίνεται με χρεωστική, πιστωτική κάρτα ή προπληρωμένη κάρτα, Visa ή Mastercard Η ακύρωση της παραγγελίας δεν είναι δυνατή για τον Συνεργάτη ούτε για τον Χρήστη.

Η Σακούλα Foodbag θα διατίθεται από τον Συνεργάτη μέσω της Εφαρμογής υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η Σακούλα Foodbag περιλαμβάνει Τρόφιμα, τα οποία διαθέτει ο Συνεργάτης στο Κατάστημά του. Ο Συνεργάτης δεν έχει υποχρέωση να καθορίζει επακριβώς το περιεχόμενο της Σακούλας Foodbag.
  • Η Αξία της της Σακούλας Foodbag θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ανέρχεται μεταξύ Ευρώ 8 έως και Ευρώ 15, ανάλογα με την αξία των τροφίμων που περιλαμβάνονται σ’ αυτή Ο Συνεργάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη ώστε η αξία των τροφίμων που περιλαμβάνονται στη Σακούλα Foodbag, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογό του, να διατίθεται με έκπτωση από 55% έως και 75%. Ο Συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τη συνολική αξία που θα είχαν τα τρόφιμα, τα οποία περιλαμβάνονται στη Σακούλα Foodbag, ως μεμονωμένα προϊόντα, με βάση τον τιμοκατάλογό του.
  • Ο Συνεργάτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί πάντοτε Συσκευασία Foodbag για την συσκευασία της Σακούλας Foodbag. Απαγορεύεται η διάθεση τροφίμων μέσω της Εφαρμογής χωρίς την χρήση Συσκευασίας Foodbag.
  • Απαγορεύεται η χρήση Συσκευασίας Foodbag για άλλη αιτία πλην της προβλεπόμενης στους παρόντες όρους συνεργασίας.

Οι Συσκευασίες Foodbag παραδίδονται στον Συνεργάτη με την έναρξη της συνεργασίας και κάθε φορά που εξαντλείται το απόθεμα με βάση τις παραγγελίες που έχουν εκτελεστεί. Η Εταιρεία θα καταβάλλει προσπάθεια για την έγκαιρη αποστολή των συσκευασιών Foodbag στον Συνεργάτη, ώστε ο τελευταίος να διαθέτει ένα ελάχιστο απόθεμα, εκτιμώμενο με βάση το μέσο όρο των μηνιαίων παραγγελιών. Οι Συσκευασίες Foodbag παραμένουν στην ιδιοκτησία της Εταιρείας μέχρι την παράδοσή τους στον Καταναλωτή με την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

7. Οικονομικοί όροι

7.1. Πληρωμές – Εξόφληση Παραγγελιών:

Η πληρωμή των παραγγελιών από τους Χρήστες γίνεται πάντοτε προς την Εταιρεία. Η Εταιρεία προσφέρει στους Χρήστες τη δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών με κάρτα (πιστωτική/χρεωστική) Visa ή Mastercard. Για την επεξεργασία/διεκπεραίωση των συναλλαγών που πληρώνονται ηλεκτρονικά, η Εταιρεία λαμβάνει υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών από την Cardlink που αποτελεί εταιρεία διαχειρίσεως και λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συνεργασίας με την Cardlink αποτελούν αναπόσπαστο Παράρτημα στους παρόντες Γενικούς Όρους.

7.2 Αμοιβή (προμήθεια) Εταιρείας

7.2.1. Ως αντάλλαγμα για την παροχή των Υπηρεσιών, η Εταιρεία δικαιούται αμοιβή (προμήθεια), η οποία ορίζεται ως ποσοστό επί της τελικής αξίας της εκάστοτε παραγγελίας του Χρήστη που λαμβάνει ο Συνεργάτης μέσω της Εφαρμογής, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

7.2.2.Η αμοιβή (προμήθεια) της Εταιρείας για την παροχή των Υπηρεσιών προσδιορίζεται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και έχει οριστεί στους Ειδικούς Όρους Σύμβασης, οι οποίοι υπογράφονται με κάθε Συνεργάτη.

Διευκρινίζεται ότι για τις συσκευασίες Foodbag δεν γίνεται χρέωση στον Συνεργάτη.

7.3 Tιμολόγηση/ Εκκαθάριση Παραγγελιών/ Όροι Πληρωμής

7.3.1. Η Εταιρεία θα εκδίδει στο τέλος κάθε μήνα τιμολόγιο για τις οφειλόμενες αμοιβές του μήνα που πέρασε, και οι οποίες είναι καταβλητέες σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.

7.3.2. Η πληρωμή της αμοιβής της Εταιρείας για παραγγελίες που έχουν εξοφληθεί με Κάρτα θα γίνεται συμψηφιστικά, με παρακράτηση από την Εταιρία της δικαιούμενης αμοιβής από τα προς απόδοση προς τον Συνεργάτη ποσά των εκκαθαρισμένων παραγγελιών. Το προς απόδοση ποσό στον Συνεργάτη θα εμβάζεται από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στον δηλωθέντα στους Ειδικούς Όρους τραπεζικό λογαριασμό του Συνεργάτη.

7.3.3. Η εκκαθάριση των παραγγελιών που πραγματοποιούνται με τη χρήση Κάρτας θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση. Αντιστοίχως θα εκδίδεται σε μηνιαία βάση το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

8. Αξιολόγηση Χρηστών

Ο Συνεργάτης αποδέχεται ότι οι Χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης των εστιατορίων, προϊόντων και υπηρεσιών του Συνεργάτη μέσω της Ιστοσελίδας ή Εφαρμογής. Η αξιολόγηση αφορά:

  • το Προϊόν και συγκεκριμένα την ποσότητα και την ποιότητα των τροφίμων που περιλαμβάνονται στην Σακούλα Foodbag που διατέθηκε από τον Συνεργάτη.
  • τις υπηρεσίες του Συνεργάτη, ως προς την εκτέλεση της Παραγγελίας.
9. Υποχρεώσεις Συνεργάτη για τα τρόφιμα

Ο Συνεργάτης δηλώνει ότι διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις για τη λειτουργία του Καταστήματος και την πώληση τροφίμων (συμπεριλαμβανομένης της τυχόν παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης), τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια, την υγιεινή και την καταλληλότητα των τροφίμων, τους όρους των αδειών του και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, για τα τρόφιμα, την παρασκευή, τυποποίηση, αποθήκευση, την υγιεινή, τις ειδικές ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις και ανακοινώσεις τοπικών αρμόδιων φορέων (ενδεικτικά ΕΦΕΤ, Χημείο του Κράτους, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.α.) για τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις προτύπων για συγκεκριμένα είδη τροφίμων (ενδεικτικά αναφέρονται το λάδι, το μέλι, οι χυμοί φρούτων και η διάθεση και παραγωγή αλκοολούχων ποτών), τα πρόσθετα, τους ρυπαντές και τα κατάλοιπα τροφίμων, τις απαραίτητες διατροφικές επισημάνσεις, αλλά και τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις συμμόρφωσης για όλα τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Επίσης ο Συνεργάτης ευθύνεται αποκλειστικά για την ακρίβεια και πληρότητα τυχόν αναγκαίων επισημάνσεων και περιγραφών σχετικά με τα συστατικά και τα αλλεργιογόνα που περιέχονται στα προϊόντα που διαθέτουν.

Ο Συνεργάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη έναντι των Καταναλωτών για την ποιότητα, την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων που διαθέτει μέσω της Εφαρμογής. Η FOODBAG δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την τήρηση όλων των ανωτέρω υποχρεώσεων.

Ο Καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τον Συνεργάτη σε περίπτωση που χρειάζεται επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα σε σχέση με πιθανές αλλεργίες, αλλεργικές αντιδράσεις ή διατροφικούς περιορισμούς.

10. Λύση – Καταγγελία Συνεργασίας

10.1. Η συνεργασία μεταξύ Εταιρείας και Συνεργάτη έχει αόριστη διάρκεια. Η Εταιρεία και ο Συνεργάτης έχουν δικαίωμα να διακόψουν τη συνεργασία τους οποτεδήποτε με κοινή έγγραφη συμφωνία. Επίσης, οποιοσδήποτε εξ αυτών έχει δικαίωμα να την καταγγείλει αναιτίως και αζημίως, με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του άλλου μέρους τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση αλλαγής των Γενικών Όρων από την Εταιρεία, με τις οποίες δε συμφωνεί ο Συνεργάτης, τότε ο τελευταίος δικαιούται να καταγγείλει τη συμφωνία του με την Εταιρεία με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών. Αν συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, τότε συνεπάγεται ότι αποδέχεται τις αλλαγές. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέρχονται μετά το πέρας της εκάστοτε προθεσμίας αυτής και μέχρι τότε η Εταιρεία και ο Συνεργάτης υποχρεούνται να εκπληρώσουν στο ακέραιο τις μεταξύ τους υποχρεώσεις.

10.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή παύσει προσωρινά την παροχή μέρους ή όλων των Υπηρεσιών της προς τον Συνεργάτη με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση πέντε (5) ημερών σε περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου ή ακόμη και άμεσα σε περίπτωση που προκύψει η ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού, παραβίασης δεδομένων, παράνομου ή ακατάλληλου περιεχομένου, ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ακατάλληλων προϊόντων ή υπηρεσιών του Συνεργάτη, απομίμησης, παραποίησης, απάτης κλπ.

10.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οριστικά την παροχή των Υπηρεσιών με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση και να παύσει την προβολή του Συνεργάτη και των Προϊόντων του στην Ιστοσελίδα ή Εφαρμογή για σπουδαίο λόγο. Ενδεικτικά, λόγοι αναστολής, παύσης ή διαγραφής μπορεί να είναι:

  • Η υπαίτια ή επανειλημμένη παράβαση ή η πλημμελής τήρηση των Όρων και των υποχρεώσεων του Συνεργάτη, καθώς και ειδικώς των όρων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
  • Η διενέργεια από τον Συνεργάτη πράξεων βλαπτικών προς το όνομα, τη φήμη, τα οικονομικά συμφέροντα ή τη δραστηριότητα της Εταιρείας.

10.4. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβασή της με τον Συνεργάτη με άμεση ισχύ, σε περίπτωση που η Cardlink την ενημερώσει ότι διαπίστωσε ή έχει σοβαρές υπόνοιες για τη μη συμμόρφωση του Συνεργάτη με την ισχύουσα νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή λόγω συμμετοχής του σε οποιεσδήποτε παράνομες δραστηριότητες ή μη συμμόρφωσής του με όρους που αφορούν στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Cardlink.

11. Προσωπικά Δεδομένα

11.1. Η Εταιρεία δεσμεύεται και δηλώνει προς τον Συνεργάτη ότι επεξεργάζεται τα Προσωπικά δεδομένα του Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων του/ων εκπροσώπου/ων του, όπως αυτά της γνωστοποιούνται από τον Συνεργάτη ή οποιονδήποτε εκπρόσωπό του, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό παροχής των Υπηρεσιών της και εκπλήρωσης των παρόντων Όρων, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία που αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR), του Ν. 4624/2019, του Ν.2774/1999, των αποφάσεων και οδηγιών της Αρχής Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα και αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνεργάτη.

11.2. Ο Συνεργάτης δεν έχει ούτε αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα άλλων Συνεργατών της Εταιρείας.

11.3.Η Εταιρεία δε διαβιβάζει ή γνωστοποιεί Προσωπικά Δεδομένα του Συνεργάτη σε τρίτους, εκτός εάν πρόκειται για επιχειρήσεις στις οποίες έχει αναθέσει, μερικώς ή ολικώς, την για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι της Εταιρείας δέσμευση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνεργάτη να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων του.
Η Εταιρεία θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνεργάτη όπου επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, νομοθετικό και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση (π.χ. διαβίβαση προς δικαστικές αρχές, φορολογικές αρχές, εποπτικούς φορείς, φορείς διαμεσολάβησης) καθώς και στις Δικαστικές Αρχές και φορείς του Δημοσίου στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

11.4. Κατά τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της συνεργασίας μεταξύ Εταιρείας και Συνεργάτη, η Εταιρεία θα διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Συνεργάτη, σύμφωνα με τους ορισμούς των εθνικών διατάξεων περί διατήρησης δεδομένων και άλλες εθνικές νομικές απαιτήσεις. Η Εταιρεία δύναται να συνεχίσει να αποθηκεύει τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνεργάτη, υπό την προϋπόθεση ότι έχει το δικαίωμα να το πράξει για τη στοιχειοθέτηση, άσκηση ή υπεράσπιση έννομων αξιώσεων της Εταιρείας.
Μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο προστασίας τους.

12. Εμπιστευτικότητα

Καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας, αλλά και μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της, τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να τηρούν αυστηρά οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες λαμβάνουν ή πληροφορούνται στα πλαίσια ή εξ αφορμής της συνεργασίας τους. Ο Συνεργάτης οφείλει επίσης να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οποιουδήποτε στοιχείου περιέρχεται στην αντίληψή του σε σχέση με την παρούσα συνεργασία, καθώς και γενικότερα στοιχείων που αφορούν σε εμπορικά μυστικά, τεχνογνωσία, τιμολογιακή πολιτική, ποσοστά προμήθειας, οικονομικές και λοιπές δραστηριότητες ή οργάνωση της Εταιρείας και αναλαμβάνει να επιβάλλει την ως άνω υποχρέωση εμπιστευτικότητας και στους υπαλλήλους, συνεργάτες, ή/και προστηθέντες του.

13. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας – Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής (κείμενα, ονομασίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, απεικονίσεις, φωτογραφίες, αρχεία βίντεο ή ήχου κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

14. Ανωτέρα βία

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παραβίαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις ή αδυναμίες συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, αναστολή εργασιών επιχείρησης, πανδημίες, μηχανικές βλάβες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό (συμπεριλαμβανομένων των περιγραφόμενων στον όρο 3.5 ανωτέρω) δεν επιτρέπει την εκτέλεση των Υπηρεσιών.

15. Τελικοί όροι

Οι Όροι Συνεργασίας διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς τον νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει (εάν δεν αντικατασταθεί από άλλον έγκυρο), χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των Όρων Συνεργασίας, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16. Επικοινωνία

Οποιαδήποτε επικοινωνία του Συνεργάτη με την Εταιρεία γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@foodbag.gr

Οιαδήποτε επικοινωνία της Εταιρείας με τον Συνεργάτη θα γίνεται:

  • με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  • τηλεφωνικά

στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και στο τηλέφωνο αντίστοιχα που έχουν δηλωθεί στους Ειδικούς Όρους Συνεργασίας.